ENESTÅENDE ADOPTANTERS FORENING (EAF)
Hjem > Informasjon > Vedtekter

Vedtekter

 

for

Enestående Adoptanters Forening (EAF)
 

FORMÅL FOR EAF
EAF skal arbeide for at enslige skal bli likestilt med par når det gjelder mulighetene for å søke om adopsjon, og bistå enslige i adopsjonsprosessen.


Vedtekter for Enestående Adoptanters Forening

§ 1 Navn

Enestående Adoptanters Forening (heretter kalt EAF) er en frittstående interessegruppe som ble stiftet i juni 1995.

§ 2Formål
 

 • EAF skal arbeide for eneadoptanters interesser i forhold til adopsjonsmyndigheter og adopsjonsbyråer. EAF skal videre arbeide for eneadoptanters og deres barns interesser overfor politiske beslutningstakere.
 • EAF skal støtte og veilede eneadoptanter i forbindelse med adopsjonssøknad, adopsjon og tilværelsen som eneforsørger.
 • EAF skal arbeide for å spre kjennskapet til eneadopsjon som en realistisk mulighet for enslige barnløse og aleneforeldre som ønsker seg flere barn.
 • EAF skal være et aktivt nettverk som gir medlemmene muligheter for erfaringsutveksling og kontakt med hverandre gjennom medlemsblad, møter, samtalegrupper, treff og lignende.


§ 3 Medlemmer

1. Som medlemmer av EAF kan opptas: 

 • Enslige som vurderer adopsjon.
 • Personer som er i gang med søknad om adopsjon som enslig.
 • Personer som har mottatt godkjenning som eneadoptanter, inkludert enslige adoptanter som har fått barn hjem.
 • Enslige som har blitt aleneforeldre for adoptivbarn etter at adopsjon er gjennomført (for eksempel ved skilsmisse)
 • Medlemmer som har fått avslag på søknad om adopsjon, kan fortsette å være medlemmer
 • Foreldre, besteforeldre og søsken til enslige adoptanter, som er medlem av EAF, og deres barn
 • Barn av enslig adoptant etter fylte 16 år.

2. Innmelding i EAF gjøres skriftlig på innmeldingsskjema, og gjelder fra innbetaling av medlemskontingent.

3. Medlemmer har rett til full anonymitet i forhold til resten av interessegruppen og offentligheten for øvrig. Eventuelle medlemsopplysninger anses som konfidensielle.

4. Utmelding av EAF foregår skriftlig til leder eller kasserer, eller ved manglende innbetaling av kontingent.
 

§ 4 Styret

1. EAF ledes av et styre på 5 personer. Disse velges alternerende av årsmøte for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv hvert år, med leder, nestleder, kasserer, sekretær og et ordinært styremedlem. Sittende leder har ansvar for å kalle inn til konstituerende styremøte-


2. Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig stemmeflertall. Styret bestemmer selv sin møtefrekvens og dagsorden. Styret tar seg av løpende saker, kontakter utad og har ansvaret for møter og arrangementer.

3. Styret skal utarbeide forslag til handlingsplan. Forslaget skal legges fram for årsmøtet, som vedtar en handlingsplan for 3 år om gangen. Handlingsplanen skal evalueres på årsmøtet hvert år.

4. Styret kan delegere oppgaver til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer..


§ 5 EAF-nytt

1. Medlemsbladet EAF-nytt er inkludert i medlemsavgiften. Det er også mulig å abonnere på bladet uten å være medlem.

2. EAF-nytt er et viktig bindeledd mellom styret i EAF og medlemmene. EAF-nytt blir også sendt som informasjon til myndigheter og instanser som arbeider med adopsjon. Bladet skal formidle informasjon fra styret/driften av foreningen, relevante nyheter og stoff fra- og om medlemmene, informere om treff, møter osv.

3. Redaksjonen for EAF-nytt er et sekretariat for styret, og skal fungere i forståelse og samarbeid med det.

4. Redaksjonen utnevnes av styret. Medlemmer av EAF kan melde seg interessert - eller foreslå andre medlemmer til redaksjonen.


§ 6 Verv og utadrettede oppgaver

1. Medlemmer som stiller til valg, eller påtar seg andre utadrettede oppgaver i EAF må være i aktiv adopsjonsprosess, eller ha adoptert som enslig.

2. Alle som har verv i EAFs styre, eller som påtar seg utadrettede oppgaver for EAF skal kunne stå fram med fullt navn, slik at medlemmene vet hvem som styrer foreningen og foreningens virksomheter til enhver tid.


§ 7 Årsmøtet

1. EAFs øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes årlig, med innkalling minst 5 uker før. Forslag til saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirene sendes på mail til deltagere på årsmøtet, og legges ut på organisasjonens hjemmeside senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker enn de som er meldt på forhånd kan ikke fremmes som benkeforslag på årsmøtet.

2. Valgkomiteen velges for ett år om gangen, og skal bestå av 2 medlemmer + 1 varamedlem. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og medlemmer til neste års valgkomité skal sendes ut til EAFs medlemmer sammen med innkallingen til årsmøtet. EAFs medlemmer kan komme med andre forslag, som må være valgkomiteen i hende senest 3 uker før årsmøtet. Valgkomiteens endelige forslag leveres ut på årsmøtet. Forslag om personer til styre- og valgkomité kan også fremsettes på selve årsmøtet.

 

3. Dagsorden for årsmøtet skal inneholde følgende punkter:
 

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 • Valg av stemmetellere
 • Styrets årsberetning
 • Godkjennelse av regnskap
 • Innkomne saker
 • Handlingsplan
 • Budsjett for kommende år
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor

 
Avstemminger på årsmøtet skal skje ved håndsopprekning, eller skriftlig dersom noen ønsker det, blant de stemmeberettigede fremmøtte. Dersom det er flere kandidater til valg av styremedlemmer og valgkomité skal avstemmingen skje skriftlig. Beslutninger tas ved alminnelig stemmeflertall blant de fremmøtte. Det kan stemmes ved fullmakt. Ingen kan møte med flere enn 1 fullmakter. Bare personer som er medlemmer av EAF og har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

§ 8 Økonomi/regnskap


1. Medlemskontingent og pris for abonnement på EAF-nytt fastsettes av årsmøtet.
 

2. EAF kan kreve deltagerbetaling for arrangementer. Kost og losji på overnattingsturer betales vanligvis av medlemmene selv.
 

3. Komitémedlemmer, styremedlemmer o.a. som har utlegg for foreningen, må sende kvittering til kasserer for å få refundert utleggene. Utleggene må være klarert med styret på forhånd. Kvitteringer for inneværende regnskapsår må sendes i god tid før årsregnskapet skal avsluttes (31.12). Årsmøtet fastsetter styrehonnorar, som en kompensasjon for telefon- og databruk etc.                                                                                                                                

4. EAF kan søke tilskudd til bestemte formål fra departementet eller andre, etter gjeldende regler for interessegrupper.

5. Regnskapsåret er fra 01.01 – 31.12.. EAFs kasserer legger fram revidert regnskap for årsmøtet. Regnskap for tilskudd fra departementet legges frem etter gjeldende regler.


 
 Vedtektene ble sist endret av årsmøtet 2014.